hr en

Lokalizacija

Lokalizacija je postupak prilagodbe pisanog sadržaja lingvističkim, kulturološkim i sociološkim specifičnostima ciljnog tržišta kako bi proizvod ostavio dojam da je nastao unutar lokalne kulture, a samim time bio i prihvaćen.

Premda prevođenje i lokalizacija djeluju jednako, jezična lokalizacija ponekad je opsežniji i složeniji proces s obzirom na to da se bavi i značenjskim i izvantekstualnim aspektima prilagođavanja proizvoda ili usluge kulturnim, tehničkim i organizacijskim specifičnostima lokalnog tržišta i uključuje opsežno proučavanje ciljne kulture kako bi se proizvod ispravno prilagodio lokalnim potrebama. Lokalizacija može obuhvatiti i prilagođavanje grafičkog izgleda, valuta, datuma, vremenske zone, državnih praznika, imena proizvodnih usluga, rodnih uloga u kulturi itd.

Lokalizacija se najčešće odnosi na prilagodbu u prevođenju softvera, videoigara, aplikacija za pametne telefone, internetskih sadržaja, internetskih alata, uputa za korištenje, itd.

jezicna lokalzacija u skladu sa lingvistickim, kulturološkim i socioloskim specificnostima ciljnog trzista