hr en

Jezična redaktura

Jezična redaktura dubinski je zahvat na uređivanju teksta i obuhvaća usporedbu izvornika i ciljnog teksta te intervencije kao što su: uklanjanje pravopisnih i sintaktičkih pogrešaka, postizanje idiomatskog izričaja i stilska prilagodba u ciljnom tekstu.

Intervencije mogu obuhvaćati odabir leksičkih jedinica, morfologiju, sintaksu ili stil, a njima se poboljšavaju kohezija, konzistencija, stil i jasnoća teksta.

Lektoru dokumenata na hrvatskom i na stranom jeziku rade kvalificirani jezicni strucnjaci s dugogodisnjim iskustvom