LEKTOR d.o.o.  Adresa: Radnička cesta 59, 10000 Zagreb  Telefon: +385 1 6180-656    E-pošta: lektor@lektor.hr

HRV ENG

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

O nama


LEKTOR - tim profesionalnih prevoditelja, sudskih tumača i lektora za Vas vrši usluge ovjerenih i neovjerenih prijevoda, lekture i korekture svih vrsta dokumenata (tekstova iz područja prava, EU, društvenih znanosti, tehničkih i znanstvenih tekstova,...

Opširnije

Sudski tumač

Stalni sudski tumači su osobe imenovane od predsjednika Županijskog ili Trgovačkog suda, a koje prevode na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina, izgovoreni ili pisani tekst sa hrvatskog na strani jezik, sa stranog jezika na hrvatski jezik ili sa stranog jezika na drugi strani jezik.

Uvjeti koje određena osoba mora ispuniti kako bi mogla biti imenovana stalnim sudskim tumačem propisani su Pravilnikom o sudskim tumačima

Stalni sudski tumači imenuju se na vrijeme od četiri godine, a nakon isteka tog vremena mogu biti ponovno imenovani.

Sudski tumač svojim potpisom i pečatom jamči da je prijevod u cijelosti vjeran izvorniku (tzv. ovjereni prijevod ili prijevod s ovjerom) te vodi evidenciju prijevoda u Dnevniku prijevoda i ovjera.

Da biste naručili prijevod s ovjerom sudskog tumača, osim izvornika trebate nam dostaviti i svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu i OIB ili br. osobne iskaznice) budući da ih sudski tumač mora upisati u svoj Dnevnik prijevoda i ovjera.

Dokumente za koje je potreban ovjereni prijevod možete nam dostaviti osobno (uz prethodnu najavu) ili ih možete skenirati i dostaviti elektroničkom poštom. Naša je usluga sudskog tumača brza i profesionalna, a ovjerene prijevode dostavljamo na području cijele Hrvatske.

 

 

Sudski tumač